Samtaleterapeut og kognitiv samtaleterapi

Samtaleterapeuten arbeider med lignende problematikk som psykologen, men samtaleterapeuten fokuserer på endring i tankemønster ved å legge historien litt bak seg og jobbe fremover. For noen er dette en god tilnærming, da historikken ikke er nødvendig å fokusere på for å få fremtiden til å bli bedre. For andre er det viktig å kikke på hva som ligger bakover før man har muligheten til å se fremover. Da kan psykologen være et bedre alternativ.

Hos Sentrumklinikken jobber psykologene og samtaleterapeuten tett sammen og kan henvise seg imellom dersom man ser at det er mer hensiktsmessig å gå til en annen behandler.

Marwa Samer har mange års erfaring innen kognitiv behandlingsterapi og har arbeidet med pasienter som behøver hjelp til livsmestring, sliter med angst og depresjoner, har konflikter i hjemmet, relasjoner eller arbeidsplassen, til å uttrykke eller ha kontroll på emosjoner, opplever personlig krise, sliter med lav selvfølelse eller lav livsglede, eller har problemer med rus. Alle aldre kan komme til Marwa.

Hun snakker 5 språk flytende: Svensk, arabisk, tyrkisk, kurdisk og engelsk. Hun kan selvsagt også gjøre seg forstått på norsk.

Samtaleterapi

Samtaleterapi betegner et fagfelt innen psykoterapi der behandlere med ekspertise innen fagfeltet arbeider med pasienter innen de rammer som den fortrolige samtalen kan gi. Mye av den moderne samtaleterapien har sitt grunnlag fra humanistisk psykologi.

Typiske arbeidsfelt i samtaleterapi er angst, depresjon, overgrep og andre traumer, sosiale og personlige relasjoner, livskriser, psykosomatisk sykdom og annet. Metoder og teknikker brukt i samtaleterapi vil kunne variere fra en samtaleterapeut til en annen ut fra den enkeltes faglige bakgrunn og plattform.

Samtaleterapi kan strekke seg over kortere eller lengre tid. For eksempel kan løsningsorientert samtaleterapi basert på kognitiv atferdsterapi egne seg for personer med behov for et mindre antall støttesamtaler i en forbigående utfordrende periode. Andre vil ha behov for et dyperegående terapeutisk forløp over lengre tid.

Kognitiv behandlingsterapi

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.